Wymagane dokumenty – cudzoziemcy

Wymagane dokumenty – cudzoziemcy

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza dokumentami wymienionymi w zakładkach I stopień, II stopień wymagane są:

  1. poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939))
  2. tłumaczenia przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym)
  3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych
  4. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji
  5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dodatkowo:

  1. zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata)

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Brak możliwości komentowania.