Wymagane dokumenty – I stopień

Wymagane dokumenty – I stopień

  1. świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem
  2. podanie o przyjęcia na studia (wydruk z IRK)
  3. podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wydruk z IRK)  – tylko dla studentów, którzy nie posiadają legitymacji UW
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim (wydruk z IRK)
  5. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów (tylko w przypadku gdy opłata była robiona niedługo przed składaniem dokumentów i nie jest zarejestrowana na koncie Kandydata)
  6. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
  7. 1 fotografię (w formacie jak do dowodu osobistego)

Dodatkowo

  1. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego
  2. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym
  3. potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: kopia wizy albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu) albo zezwolenia na pobyt stały (karty stałego pobytu); ewentualnie kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kopia Karty Polaka, Karty Uchodźcy

Brak możliwości komentowania.