Wymagane dokumenty – II stopień

Wymagane dokumenty – II stopień

  1. dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (odpis) lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów I stopnia
  2. wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć (dotyczy przedmiotów określonych przy wyliczaniu punktów). Może to być suplement do dyplomu lub wypis wszystkich przedmiotów odbytych w trakcie studiów lub też wypis/zaświadczenie z dziekanatu potwierdzający/e ocenę i wymiar godzinowy dla przedmiotów, z których obliczano punkty rekrutacyjne
  3. podpisane oświadczenie, zawierające wynik przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg reguł opisanych w zasadach rekrutacji wg tabeli znajdującej się na tej stronie. W przygotowanej przez Kandydata tabeli należy uwzględnić zsumowane godziny dla danego przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, konwersatoria itd.; z wyjątkiem ćwiczeń terenowych). Oceną z przedmiotu wykorzystywaną w obliczeniach jest ocena z egzaminu.
  4. podanie o przyjęcia na studia (wydruk z IRK)
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne obowiązującej na UW (wydruk z IRK)
  6. podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wydruk z IRK) – tylko dla studentów, którzy nie posiadają legitymacji UW
  7. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów (tylko w przypadku gdy opłata była robiona niedługo przed składaniem dokumentów i nie jest zarejestrowana na koncie Kandydata)
  8. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
  9. 1 fotografię (w formacie jak do dowodu osobistego)

Brak możliwości komentowania.