Zasady rekrutacji na kierunek Biotechnologia

 Zasady rekrutacji – Biotechnologia – I stopień

Limit miejsc:
na zasadach obowiązujących obywateli polskich – 84
na zasadach innych niż obywatele polscy – 3
studia równoległe – 1
przeniesienia – 2

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Obliczanie punktów dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Oblicznie punktów dla kandydatów ze starą maturą

Oblicznie punktów dla kandydatów z Maturą Europejską

Oblicznie punktów dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Oblicznie punktów dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • LAUREACI i FINALIŚCI szczebla centralnego:
  • Olimpiady Astronomicznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Biologicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;
 • LAUREACI:
  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS).

 

Zasady rekrutacji – Biotechnologia – II stopień

Limit miejsc:
na zasadach obowiązujących obywateli polskich (ścieżka P) – 69
na zasadach innych niż obywatele polscy – w ramach wspólnego limitu ze ścieżką P
studia równoległe – 1
przeniesienia – 2

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów wymaganych i kierunkowych dla kierunku biotechnologia określonych w programie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Biologii UW: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biotechnologia, genetyka, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa, ewolucja.

W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo do wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów rekrutacyjnych. Kandydat ma również prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z opisanymi dla kierunku biotechnologia; liczba wskazanych przedmiotów nie może być jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji.

Każda ocena uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na punkty zgodnie ze wzorem:

h × (S − Smin) ÷ (Smax − Smin)

gdzie:

h – liczba godzin przedmiotu

S – otrzymana ocena

Smin – najniższa możliwa do zdobycia ocena

Smax – najwyższa możliwa do zdobycia ocena

Kandydat obowiązany jest dostarczyć:

 • potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć;
 • podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany samodzielnie wg wyżej opisanych reguł.

Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej kandydata zdecyduje ocena wystawiona na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym.

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja@biol.uw.edu.pl) danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Brak możliwości komentowania.