Zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie Środowiskiem

Zasady rekrutacji – Zarządzanie Środowiskiem

Limit miejsc:
na zasadach obowiązujących obywateli polskich – 8
na zasadach innych niż obywatele polscy – 7
przeniesienia – 2

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dowolnego dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego z wymienionymi dyplomami. Postępowanie kwalifikacyjne polega na rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim, sprawdzającej wiedzę kandydata w zakresie studiów pierwszego stopnia z jednej następujących dyscyplin naukowych: biologii, chemii, nauk o zarządzaniu. Komisja rekrutacyjna może kandydatowi przyznać maksymalnie 40 pkt. Minimalną liczbą punktów kwalifikującą do przyjęcia jest 20. Następnie wszyscy kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20 pkt., zostają umieszczeni na liście rankingowej, zgodnie z malejącą liczbą punktów. Limit miejsc wyznacza pozycję ostatniego z przyjętych kandydatów.

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem zagranicznym jak i uzyskanym w Polsce.

Brak możliwości komentowania.